Từ vựng tiếng Anh về Sinh vật biển

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Sinh vật biển

 • Clownfish : Cá hề
 • Swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/ : Cá kiếm
 • Starfish /ˈstɑːrfɪʃ/  : Sao biển
 • Jellyfish /ˈdʒelifɪʃ/ : Sứa biển
 • Porcupine fish : Cá nóc nhím
 • Blue whale : Cá voi xanh
 • Hermit crab : Ốc mượn hồn
 • Squid /skwɪd/  : Con mực
 • Turtle /ˈtɜːtl/  : Rùa biển
 • Octopus /ˈɑːktəpəs/  :  Bạch tuộc
 • Stingray /ˈstɪŋreɪ/  : Cá đuối
 • Seal /siːl/  : Hải cẩu
 • Walrus /ˈwɔːlrəs/  : Hải mã
 • Seahorse /ˈsiːhɔːrs/  : Cá ngựa
 • Penguin /ˈpeŋɡwɪn/  : Chim cánh cụt
 • Lobster : Tôm hùm

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button