Từ vựng tiếng Anh về phép thuật

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về phép thuật

  • Cauldron  /ˈkɔːldrən/  Cái vạc
  • Wand  /wɑːnd/   Đũa phép
  • Broomstick  /ˈbruːmstɪk/   Chổi
  • Potion  /ˈpoʊʃn/  Dược
  • Curse  /kɜːrs/   Lời nguyền
  • Spell  /spel/  Thần chú

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button