Từ vựng tiếng Anh về gia đình

Ngày đăng: 9 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về gia đình

 • Grandmother  /ˈɡrændˌmʌðər/  : Bà nội, bà ngoại
 • Grandfather  /ˈɡrændˌfɑːðər/  : Ông nội, ông ngoại
 • Mother  /ˈmʌðər/  : Mẹ
 • Father  /ˈfɑːðər/  : Cha
 • Uncle  /ˈʌŋkl/  : Cậu, chú, bác
 • Aunt  /ɑːnt/  : Cô, dì, thím, mợ
 • Sister  /ˈsɪstər/  : Chị em gái
 • Brother  /ˈbrʌðər/  : Anh em trai
 • Cousin  /ˈkʌzən/  : Anh chị em họ
 • brother-in-law  /ˈbrʌðərɪnlɔː/  : Anh rể, em rể
 • Niece  /niːs/  : Cháu gái (con của anh chị em)
 • Nephew  /ˈnefjuː/ : Cháu trai (con của anh chị em)

 • Only child /ˈoʊnli tʃaɪld/ : Con một
 • Infant /ˈɪnfənt/ : Trẻ sơ sinh
 • Toddler /ˈtɒdlər/  : Đứa bé mới học đi
 • Twin /twɪn/  : Anh/chị/em sinh đôi
 • Triplet /ˈtrɪplət/  : Anh/chị/em sinh ba
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/  : Anh/chị/em ruột

 • 1. Grandparent  /ˈɡrændˌpeərənt/  : Ông/bà
 • 2. Grandson  /ˈɡrændsʌn/  : Cháu trai
 • 3. Granddaughter  /ˈɡrændˌdɔːtər/  : Cháu gái
 • 4. Parents-in-law  /ˈpeə.rənts.ɪnˌlɔː/  : Cha mẹ chồng
 • 5. Son  /sʌn/  : Con trai
 • 6. Daughter-in-law  /ˈdɔːtərɪnlɔː/  : Con dâu

 • Relative /ˈrelətɪv/ : Người họ hàng
 • Nanny /ˈnæni/ : Người vú nuôi
 • Stepmother /ˈstepˌmʌðər/ : Mẹ kế
 • Godmother /ˈɡɒdˌmʌðər/  : Mẹ đỡ đầu
 • Orphan /ˈɔːfən/ : Trẻ mồ côi
 • Parent /ˈpeərənt/ : Cha hoặc mẹ

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

Nguồn: https://leerit.com/

 

 

Share Button