Từ vựng tiếng Anh về đám cưới

Ngày đăng: 9 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về đám cưới

 • Bride /braɪd/  : Cô dâu
 • Bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/  : Chú rể
 • Best man /ˌbest ˈmæn/: Phù rể
 • Bridesmaid /ˈbraɪdzmeɪd/  : Phù dâu
 • Vow /vaʊ/  : Lời thề
 • Toast /toʊst/  : Uống mừng

 

 • Wedding dress /ˈwedɪŋ dres/ : Váy cưới
 • Wedding ring /ˈwedɪŋ rɪŋ/  : Nhẫn cưới
 • Wedding cake /ˈwedɪŋ keɪk/  : Bánh cưới
 • Bouquet /bʊˈkeɪ/  : Bó hoa
 • Veil /veɪl/  : Mạng che mặt
 • Tuxedo /tʌkˈsiːdoʊ/  : Áo đuôi tôm

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button