Từ vựng tiếng Anh về Côn trùng

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Côn trùng

 • Fly /flaɪ/ : Con ruồi
 • Mosquito /məˈskiːtoʊ/: Con muỗi
 • Bee /biː/ : Con ong
 • Wasp : con ong bắp cày
 • Butterfly /ˈbʌtərflaɪ/ : Con bướm
 • Moth /mɔːθ/  : Con bướm đêm
 • Dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/  : Con chuồn chuồn
 • Flea : Con bọ chét
 • Cockroach : Con gián
 • Ant : Con kiến
 • Termite /ˈtɜːrmaɪt/  : Con mối
 • Grasshopper /ˈɡræshɑːpər/  : Con châu chấu
 • Cricket /ˈkrɪkɪt/  : Con dế
 • Ladybug : Con bọ cánh cam
 • praying mantis : Con bọ ngựa
 • beetle /ˈbiːtl/  : Con bọ cánh cứng

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button