Từ vựng tiếng Anh về Các loài động vật

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loài động vật

 • Bear /beər/  : Con gấu
 • Chimpanzee  /tʃɪmpənˈzi/  : Con hắc tinh tinh
 • Elephant /ˈelɪfənt/  : Con voi
 • Fox  /fɑːks/  : Con cáo
 • Giraffe  : Con hươu cao cổ
 • Hippopotamus  /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/  : Con hà mã
 • Jaguar /ˈdʒæɡjuər/  : Con báo đốm
 • Lion  /ˈlaɪən/ : Con sư tử
 • Porcupine  /ˈpɔːrkjupaɪn/  : Con nhím
 • Raccoon  : Con gấu mèo
 • Rhinoceros  /raɪˈnɒsərəs/  : Con tê giác
 • Squirrel  /ˈskwɜːrəl/  : Con sóc

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

 

Share Button