Từ vựng tiếng Anh về Các loài chim

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loài chim

 • Owl /aʊl/  : Cú
 • Penguin /ˈpeŋɡwɪn/  : Chim cánh cụt
 • Turkey /ˈtɜːrki/ : Gà tây
 • Duck /dʌk/  : Vịt
 • Parrot /ˈpærət/  : Vẹt
 • Ostrich /ˈɑːstrɪtʃ/  :  Đà điểu
 • Rooster /ˈruːstər/   :   Gà trống nhà
 • Chick /tʃɪk/  : Gà con, chim con
 • Vulture /’vʌltʃə/  : Chim kền kền
 • Pigeon /ˈpɪdʒɪn/   : Chim bồ câu
 • Goose /ɡuːs/ : Ngỗng
 • Eagle /ˈiːɡl/  : Đại bàng
 • Hen /hen/   : Gà mái
 • Sparrow /ˈsper.oʊ/ : Chim sẻ
 • Crow /kroʊ/  :  Con quạ

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

 

Share Button