Từ vựng tiếng Anh về Các con vật khi còn nhỏ

Ngày đăng: 7 Tháng Tư, 2020
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các con vật khi còn nhỏ

 • Lamb : Cừu con
 • Calf : Con bê
 • Foal /foʊl/: Ngựa con
 • Kid /kɪd/: Dê con
 • Gosling /ˈɡɑːzlɪŋ/  : Ngỗng con
 • Duckling /ˈdʌklɪŋ/  : Vịt con
 • Chick /tʃɪk/  : Gà con
 • Piglet /ˈpɪɡlət/  : Lợn con
 • Kitten /ˈkɪtn/  : Mèo con
 • Puppy : Chó con
 • Fawn /fɔːn/ : Nai con
 • Joey /ˈdʒoʊi/  : Kangaroo con

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Nguồn: https://leerit.com/

Share Button