[Tài liệu ôn thi CPA] – Đề thi CPA 2019: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề lẻ)

Ngày đăng: 23 Tháng Năm, 2020
Share Button

Để phục vụ công tác ôn thi cho các kỳ thi CPA, TinhTinh.VN xin gửi đến anh/chị bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề. Chúc anh/chị đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

TinhTinh cũng cập nhập một số tài liệu và đề thi khác, mời anh/chị theo dõi trên website: [Click Here]

Link tải đề thi CPA 2019 tại cuối trang


HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Đề Lẻ – (Thời gian làm bài 180 phút)

 

 

Câu 1 (2 điểm):

Trình bày hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp. Theo anh chị, để phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu và cho ví dụ minh họa về ý nghĩa của từng cơ sở dữ liệu được sử dụng phân tích một chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm): 

Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:


Yêu cầu:

Phân tích khái quát khả năng thanh toán của công ty bánh kẹo MP thông qua 2 chỉ tiêu

Hệ số khả năng thanh toán Tổng quát và Hệ số khả năng thanh toán Nợ ngắn hạn.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Cổ phần VAC chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66 tỷ đồng năm 2017, 116 tỷ đồng năm 2018. Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty như dưới đây:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty (1 năm có 365 ngày).

Câu 4 (2 điểm):

Trích Báo cáo tài chính của Công ty Dược HG: 

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

  1. Bảng cân đối kế toán:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?

2/ Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tô hệ số tự tài trợ bình quân tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty?

 

Câu 5 (2 điểm):

Trích thông tin trên bảng cân đối kế toán của công ty Hoàng Phú qua các năm như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Yêu cầu:

1. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 để cho thấy:

– Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.

– Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.

– Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.

(làm tròn đến 3 số lẻ).

2. Tính toán, phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 bằng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh

(làm tròn đến 3 số lẻ).

 

Download: Đề thi CPA 2019 – Phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề lẻ)

Thành Vinh 

Share Button