[Tài liệu ôn thi CPA] – Đề thi CPA 2019: Kế toán & Kế toán quản trị nâng cao (đề chẵn)

Ngày đăng: 22 Tháng Năm, 2020
Share Button

Để phục vụ công tác ôn thi cho các kỳ thi CPA, TinhTinh.VN xin gửi đến anh/chị bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề. Chúc anh/chị đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

TinhTinh cũng cập nhập một số tài liệu và đề thi khác, mời anh/chị theo dõi trên website: [Click Here]

Link tải đề thi tại cuối trang


 

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019

MÔN THI: KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO – ĐỀ CHẴN

(Thời gian làm bài 180 phút)

 

Câu 1 (2 điểm): 

Công ty có phần thương mại Binh Minh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau:

Ngày 1/3/2018, công ty nhập khẩu một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng trị giá 15.000 USD, chưa thanh toán. Thuế suất nhập khẩu và thuế GTGT đều là 10%.

Tỷ giá thực tế mua/bán tại ngày giao dịch lần lượt là 22.710/22.780 VND/USD, tỷ giá bao gồm thuế GTGT 10%. 

Chi phí lắp đặt và chạy thử chỉ bằng tiền mặt 3.000.000đ. Phụ tùng tặng kèm theo thiết bị có giá trị hợp lý 500 USD. Thời gian sử dụng của thiết bị dự kiến là 10 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, đã bàn giao để sử dụng.

Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của các tài sản trong tình huống này (nêu rõ phân loại tài sản theo các chỉ tiêu được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính) và tính khấu hao năm 2018 (biết giá trị thanh lý ước tính là 2.000.000đ).

Ngày 1/11/2019, công ty trao đổi (ngang giá |thiết bị trên ấy một lô hàng hóa (nhập vào kho), giá trị trao đổi chưa thuế là 300.000.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển thiết bị và hàng hóa chỉ bằng tiền mặt lần lượt là 2.000.000đ và 1.500.000đ. Xác định giá trị lô hàng hóa, thu nhập, chi phí phát sinh từ hoạt động trao đổi tài sản của công ty Bình Minh (bỏ gua thuế thu nhập doanh nghiệp). Cho biết ảnh hưởng của hoạt động trao đổi này đến các chỉ tiêu thuộc báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 (nêu rõ tên chí tiêu, mức độ ảnh hưởng: +/-, số tiền).

Câu 2 (2 điểm):

Anh/Chị hãy trình bày cách thức ghi nhận các trường hợp sau đây của đơn vị:

(Giả định đến cuối tháng 2 năm N+1, báo cáo tài chính năm N của doanh nghiệp chưa được phát hành)

 1. Khoản chi 150 triệu đồng phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, 300 triệu đồng phát sinh trong giai đoạn triển khai kết quả nghiên cứu thử nghiệm (biết kết quả thử nghiệm thành công và bàn giao đưa vào sử dụng).
 2. Chi phí đào tạo nhân viên phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập (đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp).
 3. Công ty dừng việc cho thuê hai sàn của tòa nhà (20 phòng), không tiến hành nâng cấp trước khi bán. các hoạt động bán đã bắt đầu được thực hiện như quảng cáo, ký kết các hợp đồng với sàn giao dịch bất động.
 4. Công ty phát sinh một tài sản thuê tài chính, số thuế GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính không được khấu trừ, tiền thuế GTGT đầu vào được thanh toán cùng với từng lần trả tiền thuê.
 5. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.
 6. Tháng 1/N+1, công ty may xuất khẩu A&B bị cháy một phân xưởng sản xuất chính, dự tính tổn thất về nhà xưởng là 4.000 triệu đồng, về hàng tồn kho là 1.500 triệu đồng.
 7. Tháng 2/N+1, giá trị thị trường của khoản đầu tư vốn góp liên doanh của công ty bị giảm do tình hình kinh doanh bất ổn.
 8. Tháng 1/N+1, Công ty có thông tin khách hàng A phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, khoản nợ phải thu của khách hàng A là 500 triệu đồng.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty cổ phần ABC có kỹ kế toán năm kết thúc 31/12:

Trích Số dư ngày 31/12/2018 của 1 số tài khoản: Đơn vị tính: đồng.

– TK 128- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 1282): 980.000.000 (1.000 trái phiếu XYZ, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, đầu tư vào ngày phát hành ngày 31/12/2018, thời hạn 2 năm, lãi trái phiếu 10%/năm và nhận khi đáo hạn).

– TK 41111- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết: 80.000.000.000 (8.000.000 cổ phiếu ABC, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); không có cổ phiếu ưu đãi.

– TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần: 51.502.000.000

– TK 419- Cổ phiếu quỹ: 0 ; TK 343- Trái phiếu phát hành: 0

Trích tình hình phát sinh trong năm 2019:

 1. Đầu quý 3, phát hành 10.000 trái phiếu thường ABC, mục đích dành cho kinh doanh, thời hạn 5 năm, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, giá phát hành (thu tiền gửi ngân hàng)  1.020.000 đồng/trái phiếu, lãi trái phiếu 10%//năm, (trả lãi định kỳ hàng năm – kỳ đầu vào đầu quý 3/2020). Chi phí phát hành đã trả 10.000.000 đồng (ghi nhận vào chi phí, không phân bổ dần).
 2. Tháng 10, Chuyển tiền gửi ngân hàng mua lại 200.000 cổ phiếu ABC và nắm giữ làm cổ phiếu quỹ, giá mua 25.000 đồng/cổ phiếu, chi phí giao dịch 4.000.000 đồng.
 3. Ngày 31/12/2019:

– Giả sử có bằng chứng đáng tin cậy về tổn thất trái phiếu XYZ, mức tổn thất là 60.000 đồng/trái phiếu. 

– Quyết định hủy bỏ 100.000 cổ phiếu quỹ ABC.

Yêu cầu:

a. Tại thời điểm cuối năm tài chính 2019 (31/13/2019): thuyết minh số liệu để xác định:

– Giá trị ghi sổ tài sản đầu tư liên quan trái nhiều XYZ ngày 31/12/2019;

– Giá trị ghi sổ trái phiếu thường ABC tại ngày 31/12/2019 và “Chi phí đi vay” liên quan phát hành trái phiếu ABC trong năm 2019. (Biết rằng công ty áp dụng phương pháp phân bố đường thẳng).

b. Trình bày Báo cáo tình hình tài chính .Ngày 31/12/2019 (Bảng cân đối kế toán – cột “Số cuối năm” và cột “Số đầu năm”)  về các chỉ tiêu liên quan tình hình trích số dư đầu năm 2019 và tình hình Nợ phải trả về phát hành trái phiếu thường ABC.

Câu 4 (2 điểm)

Ngày 1/1/2018, công ty A mua lại 70% tài sản thuần của công ty B với giá mua là 15 tỷ đồng và đạt được quyển kiểm soát công ty B. Báo cáo tình hình tài chính riêng của công ty A và B tại ngày 1/1/2018 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)


Yêu cầu:

1/ Xác định lợi ích của công ty A và cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý của TS thuần của B tại ngày mua.

2/ Xác định lợi thế TM

3/ Thực hiện bút toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con tại ngày mua và bút toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát tại ngày mua. Xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát tại ngày mua.

(Thuế suất thuế thụ nhập doanh nghiệp của cả mẹ và con đều là 20%).

Câu 5 (2 điểm):

Tại công ty NA sản xuất sản phẩm Y phải qua 2 giai đoạn chế biến liên tục có tài liệu sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

 1. Chi phí sản xuất trong tháng 5/N tập hợp được như sau:

 1. Kết quả sản xuất trong tháng:

– Phân xưởng 1: Sản xuất hoàn thành 2.000 bán thành phẩm Y, chuyển sang PX 2 tiếp tục chế biển 1.400 bán thành phẩm Y và nhập kho 600 bán thành phẩm Y. Sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 với mức độ hoàn thành về chi phí chế biến là 50% và về chi phí vật liệu trực tiếp là 70%.

– Phần xưởng 2: Nhận 1.400 bán thành phẩm Y từ PX1 chuyển sang tiếp tục chế biến, cuối tháng hoàn thành 600 thành phẩm Y; còn lại 100 sản phẩm dở dang với mức độ hoàn thành về chi phí chế biến 60% và về chi phí vật liệu trực tiếp là 100%.

 1. Cả 2 phân xưởng không có sản phẩm dở dang đầu kỳ.

Yêu cầu:

Tính giá thành bán thành phẩm Y và thành phẩm Y tháng 5/N?

Download: Đề thi CPA 2019 – Kế toán & Kế toán quản trị nâng cao (đề chẵn)

Thành Vinh

Share Button