Phân biệt “bring” and “take”

Từ vựng tiếng anh mang
Ngày đăng: 15 Tháng Tám, 2021
Share Button

What is the difference between “bring” and “take”?

Hai từ này đều có chung một nghĩa là “mang”, “cầm” khi dịch ra tiếng Việt. Tuy nhiên. điểm khác nhau cơ bản là “bring” chỉ sự di chuyển tới một vật hay một người nào đó, còn “take” dùng để chỉ sự di chuyển nhưng đi xa khỏi một vật hay một người nào đó:

– Bring your instrument with you when you come over.

– Take your belongings with you when you’re leaving.

Từ vựng tiếng anh mang
English vocabulary bring and take
Share Button