60+ Từ vựng tiếng Anh về Phòng Tắm

Ngày đăng: 26 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Phòng Tắm

 • Bath toys /bæθ  tɔɪ/  Đồ chơi khi tắm (cho em bé)
 • Brush /brʌʃ/   Cái chải
 • Comb /kəʊm/   Cái lược
 • Cotton balls /ˈkɑː.t̬ən ˈbɑːl/ Bông gòn
 • Curling iron /ˈkɜː.lɪŋ ˌaɪ.ənz/ Kẹp uốn tóc
 • Dental floss /ˈden.t̬əl ˌflɑːs/   Chỉ nha khoa
 • Electric razor /iˌlek.trɪk ˈreɪ.zɚ/   Dao cạo râu điện
 • First aid kit /ˌfɝːst ˈeɪd ˌkɪt/   Bộ dụng cụ sơ cứu
 • Hair dryer /ˈheə ˌdraɪ.ər/   Máy sấy tóc
 • Lotion /ˈləʊʃən/   Nước rửa
 • Mouthwash /ˈmaʊθwɒʃ/   Nước súc miệng
 • Q-tip /ˈkjuː.tɪp/  Cái tăm bông
 • Razor /ˈreɪzər/   dao cạo râu
 • Scale /skeɪl/   Cái cân
 • Shampoo /ʃæmˈpuː/   Dầu gội
 • Shaving cream /ˈʃeɪ.vɪŋ   kriːm/   Kem cạo râu
 • Shower /ʃaʊər/   Vòi sen
 • Sink /sɪŋk/   Bệ nước
 • Soap /səʊp/   Xà bông
 • Tissue /ˈtɪʃuː/   Khăn giấy
 • Toilet /ˈtɔɪlɪt/   Bồn cầu
 • Toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pɚ/   Giấy vệ sinh
 • Toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/   Bàn chải đánh răng
 • Toothpaste /ˈtuːθpeɪst/   Kem đánh răng
 • Towel /taʊəl/  Khăn tắm

 

 1. Toilet paper  /ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pɚ/ Giấy vệ sinh
 2. Sink  /sɪŋk/   Bồn rửa
 3. Faucet/tap  /ˈfɑː.sət/   Vòi nước
 4. Mirror  /ˈmɪr.ɚ/   Gương
 5. Double-hung window /ˈdʌb.əl  hʌŋ  ˈwɪn.doʊ/  Cửa sổ trượt
 6. Shower  /ʃaʊər/   Vòi sen
 7. Shower screen   /ˈʃaʊ.ɚ   skriːn/   Tấm che buồng tắm
 8. Sponge  /spʌndʒ/   Miếng bọt biển
 9. Bathtub  /ˈbæθtʌb/   Bồn tắm
 10. Toilet  /ˈtɔɪlɪt/  Bệ xí

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button