60+ Từ vựng tiếng Anh về Đồ đạc trong phòng khách

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Đồ đạc trong phòng khách

 1. Sofa  /ˈsəʊfə/   Ghế sofa
 2. Cushion  /ˈkʊʃən/   Cái đệm
 3. Side table    Bàn trà (để sát tường, khác bàn chính)
 4. Shelf  /ʃelf/   Kệ
 5. Television  /ˈtelɪvɪʒən/   Tivi
 6. Fireplace  /ˈfaɪəpleɪs/  Lò sưởi
 7. Coffee table   /ˈkɑː.fi ˌteɪ.bəl/  Bàn phòng khách
 8. Rug  /rʌɡ/   Thảm trải sàn
 9. Floor lamp  /ˈflɔːr ˌlæmp/ Đèn sàn
 10. Window curtain  Màn che cửa sổ
 11. Armchair  /ˈɑːmˌtʃeər/  Ghế bành
 12. Ottoman  /ˈɑː.t̬ə.mən/  Ghế đôn

 

 • Cushion /ˈkʊʃn/: cái đệm
 • Desk /desk/: cái bàn
 • Drapes /dreɪps/: rèm
 • Painting /ˈpeɪntɪŋ/: bức ảnh
 • Recliner /rɪˈklaɪnə(r)/: ghế sa lông
 • Cushion /ˈkʊʃn/: cái đệm
 • Television /ˈtelɪvɪʒn/: ti vi
 • Vase /veɪs/: lọ hoa
 • Bookcase /ˈbʊkkeɪs/: tủ sách
 • Rug: thảm trải sàn
 • Armchair /’ɑ:mt∫eə(r)/: ghế tựa
 • Wall-to-wall carpeting /wɔːl tə wɔːl ˈkɑːpɪtɪŋ/: thảm trải
 • Picture: /’piktʃə/ –> bức tranh
 • Banister /ˈbænɪstə(r)/: thành cầu thang
 • Ceiling /ˈsiːlɪŋ/: trần nhà
 • Ceiling fan /ˈsiːlɪŋ fæn/: quạt trần
 • Clock /klɒk/: đồng hồ
 • Coffee table /ˈkɒfi ˈteɪbl/: bàn uống nước
 • End table: bàn vuông ít thường để tại góc phòng
 • Sofa /ˈsəʊfə/: ghế sopha
 • Fire /ˈfaɪə/: lửa
 • Remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/: điều khiển từ xa
 • Rug: thảm trải sàn
 • Fireplace /ˈfaɪəpleɪs/: lò sưởi
 • Frame /freɪm/: sườn ảnh
 • Lampshade /ˈlæmpʃeɪd/: cái chụp đèn
 • Log /lɒɡ/: củi
 • Mantel /ˈmæntl/: bệ trên cửa lò sưởi
 • Ottoman /’ɒtəmən/: ghế dài có đệm
 • Sofa /ˈsəʊfə/: ghế sopha
 • Sound system: dàn âm thanh
 • Speaker: loa
 • Staircase /ˈsteəkeɪs/: lòng cầu thang
 • Step /step/: bậc thang
 • Stereo system /steriəʊ ˈsɪstəm/: âm ly
 • Wall /wɔːl/: tường
 • Wall unit / wɔːl ˈjuːnɪt/: tủ tường

 

 • Lights /’laits/: đèn
 • Cup /kʌp/: cốc
 • Mirror /’mirə/: cái gương
 • Close /kləʊs/: tủ búp bê
 • Bookshelf /’bukʃelf/:  giá sách
 • Wardrobe /kləʊs/: tủ quần áo
 • Pillow /kləʊs/: chiếc gối
 • Stove /stouv/: máy sưởi, lò sưởi
 • Calendar /ˈkalɪndə/: lịch
 • Air conditioner /’telifoun kən’diʃnə/: điều hoà
 • Bin /bɪn/: thùng rác
 • Television /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/: ti vi
 • Telephone /’telifoun/: điện thoại bàn
 • Dryer /’draiə/: máy sấy
 • Bed /bed/: cái giường ngủ
 • Suspension hook /səˈspɛnʃ(ə) huk/: móc treo
 • Bench /bentʃ/: ghế bành
 • Vase /vɑ:z/: lọ hoa
 • Flower /flower/: hoa
 • Gas cooker /gas ‘kukə/: bếp ga
 • Refrigerator /ri’fridʤəreitə/: tủ lạnh
 • Comb /koum/: cái lược

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button