50+ Từ vựng tiếng Anh về Trái cây

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Trái cây

 1. Apple /ˈæpl/ : Táo
 2. green apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/ : Táo xanh
 3. black grape /blæk ɡreɪp/ : Nho tím
 4. Banana /bəˈnɑːnə/ : Chuối
 5. Pear /per/ : Lê
 6. Pomegranate /ˈpɑːmɪɡrænɪt/ : Lựu
 7. Orange /ˈɒrɪndʒ/ : Cam
 8. White grape : Nho xanh
 9. Strawberry /ˈstrɔːberi/ : Dâu tây
 10. Pineapple /ˈpaɪnæpl/ : Thơm
 11. Peach /piːtʃ/ : Đào

 

 • Dragon fruit /ˈdræɡən fruːt/ : Trái thanh long
 • Starfruit /ˈstɑːrfruːt/: Trái khế
 • Passion fruit /ˈpæʃ.ən ˌfruːt/ : Trái chanh dây
 • Jackfruit /ˈdʒækfruːt/: Trái mít
 • Guava /ˈɡwɑːvə/: Trái ổi
 • Date /deɪt/: Trái chà là
 • Mango /ˈmæŋɡəʊ/: Trái xoài
 • Coconut /ˈkoʊkənʌt/: Trái dừa
 • Lychee /ˈliːtʃi/: Trái vải
 • Longan /ˈlɑːŋ.ɡən/ : Trái nhãn
 • Durian /ˈdʊriən/: Trái sầu riêng
 • Tangerine /ˈtændʒəriːn/: Trái quýt

 

 • Avocado /ˌævəˈkɑːdoʊ/: Trái bơ
 • Tamarind /ˈtæmərɪnd/: Trái me
 • Pomelo /ˈpɑːməloʊ/: Trái bưởi
 • Apricot /ˈæprɪkɑːt/: Trái mơ
 • Persimmon /pərˈsɪmən/: Trái hồng
 • Custard apple /ˈkʌs.tɚdˈæp.əl/ : Trái na
 • Papaya /pəˈpaɪə/: Trái đu đủ
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: Trái măng cụt
 • Sapodilla /ˌsæpəˈdɪlə/: Trái sa pô chê
 • Rambutan /ræmˈbuːtn/: Trái chôm chôm
 • Kiwi /’ki:wi:/ : Trái kiwi
 • Kumquat /ˈkʌmkwɑːt/: Trái quất

 

 • Blackberry /ˈblækbəri/: Trái mâm xôi
 • Fig /fɪɡ/: Trái sung
 • Blueberry /ˈbluːbəri/: Trái việt quất
 • Plum /plʌm/: Trái mận
 • Cherry /ˈtʃeri/: Trái anh đào
 • Grapefruit /ˈɡreɪpfruːt/: Trái bưởi chùm
 • Lime /laɪm/: Trái chanh vỏ xanh
 • Lemon /ˈlemən/: Trái chanh vỏ vàng
 • Greengage /ˈɡriːŋ.ɡeɪdʒ/: Trái mận cơm
 • Cantaloupe /ˈkæn.tə.luːp/: Trái dưa vàng
 • Honeydew melon /ˈhʌn.i.dʒuː/: Trái dưa xanh
 • Nectarine /ˈnektəriːn/: Trái xuân đào

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button