50 từ vựng tiếng anh về ngôi nhà và các loại nhà ở

Ngày đăng: 3 Tháng Năm, 2020
Share Button

I. NHÓM TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ KIẾN TRÚC NGÔI NHÀ

 • Fence /fens/: Hàng rào, bờ giậu
 • Front door /frʌnt dɔːr/: Cửa trước
 • Balcony /ˈbælkəni/: Ban công
 • Attic /ˈætɪk/: Tầng áp mái
 • Roof /ruːf/: Mái (của một tòa nhà, xe cộ)
 • Chimney /ˈtʃɪmni/: Ống khói
 • Window /ˈwɪn.doʊ/ : Cửa sổ
 • Stair /ster/ : Cầu thang

 

II. NHÓM TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI NHÀ Ở

 • Single family home : Nhà riêng
 • Detached house : Nhà đơn lập
 • Semi-detached house /ˌsem.i.dɪˈtætʃt/ : Nhà song lập
 • Condominium /ˌkɑːn.dəˈmɪn.i.əm/ : Nhà Condo
 • Apartment /əˈpɑːrt.mənt/ : Căn hộ
 • Townhouse /ˈtaʊn.haʊs/ : Nhà liền kề
 • Bungalow /ˈbʌŋ.ɡəl.oʊ/ : Nhà gỗ một tầng

 • Houseboat /ˈhaʊsboʊt/: Nhà thuyền
 • Manor /ˈmænər/: Thái ấp
 • Motorhome /ˈmoʊtərhoʊm/: Xe được trang bị như một căn hộ
 • Tree house /triː haʊs/: Nhà trên cây
 • Villa /ˈvɪlə/: Biệt thự
 • Log cabin /lɔːɡ ˈkæbɪn/: Nhà gỗ

 • Detached /dɪˈtætʃt/: Nhà riêng biệt
 • Semi-detached /ˌsem.i.dɪˈtætʃt/ : Nhà có tường chung (với nhà bên cạnh)
 • Terraced /ˈterəst/: Nhà trong một dãy nhà giống nhau
 • Bungalow /ˈbʌŋɡəloʊ/: Nhà trệt
 • Igloo /ˈɪɡluː/: Lều tuyết
 • Cottage /ˈkɒtɪdʒ/: Căn nhà nhỏ (ở nông thôn)

Tiếp tục cập nhật …

Vy Vy (Tổng hợp)

Share Button