50+ Từ vựng tiếng Anh về Hải sản

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Hải sản

 • Crab /kræb/: Cua
 • Shrimp /ʃrɪmp/: Tôm
 • Lobster /ˈlɑːb.stɚ/ : Tôm hùm
 • Fish /fɪʃ/: Cá
 • Octopus /ˈɑːktəpəs/: Bạch tuộc
 • Eel /iːl/: Lươn
 • Squid /skwɪd/: Mực
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/ : Hàu
 • Blood cockle /blʌd ˈkɑː.kəl/ : Sò huyết
 • Clam /klæm/ : Nghêu
 • Scallop /ˈskæləp/: Sò điệp
 • Mussel /ˈmʌs.əl/ : con trai

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button