50+ Từ vựng tiếng Anh về Đồ đạc trong phòng ngủ

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh về Đồ đạc trong phòng ngủ

 1. Bed   /bed/   Giường
 2. Sheet  /ʃiːt/   Khăn trải giường
 3. Pillow  /ˈpɪləʊ/   Gối kê đầu
 4. Bedside table /ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/   Bàn nhỏ cạnh giường
 5. Table lamp /ˈteɪ.bəl ˌlæmp/  Đèn bàn
 6. Window  /ˈwɪndəʊ/   Cửa sổ
 7. Picture  /ˈpɪktʃər/   Bức tranh
 8. Wardrobe  /ˈwɔːdrəʊb/   Tủ quần áo
 9. Mirror  /ˈmɪr.ɚ/  Gương
 10. Dressing table  /ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/   Bàn gương trang điểm
 11. Chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/  Tủ ngăn kéo
 12. Rug  /rʌɡ/   Thảm trải sàn

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button