50+ Từ vựng tiếng Anh về cây cối

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về cây cối

 • Leaf /liːf/: (chiếc) lá
 • Trunk /trʌŋk/: Thân cây
 • Bark /bɑːrk/ : Vỏ cây
 • Root /ruːt/: Rễ cây
 • Branch /brɑːntʃ/: Cành cây
 • Twig /twɪɡ/: Cành con, nhánh con

 

 • Seed /siːd/: Hạt giống
 • Bulb /bʌlb/: Củ
 • Petal /ˈpetəl/: Cánh hoa
 • Pollen /ˈpɑːlən/: Phấn hoa
 • Bud /bʌd/: Búp
 • Blossom /ˈblɑːsəm/: Nở hoa

 

 • Bush /bʊʃ/: Bụi cây
 • Hedge /hedʒ/: Hàng rào; hàng bụi cây, bụi rậm trồng sát nhau
 • Lawn /lɔːn/: Bãi cỏ
 • Greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/: Nhà kính
 • Orchard /ˈɔːrtʃərd/: Vườn cây ăn trái
 • Flower bed /ˈflaʊər bed/: Luống hoa

 

 • Fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzər/: Phân bón
 • Pesticide /ˈpestɪsaɪd/: Thuốc trừ vật hại
 • Climber /ˈklaɪmər/: Dây leo
 • Trellis /ˈtrelɪs/: Giàn leo
 • Weed /wiːd/: Cây dại
 • Moss /mɔːs/: Rêu

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button