50+ Từ vựng tiếng Anh về Các loài hoa

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loài hoa

 • Daisy /ˈdeɪzi/: Hoa cúc
 • Rose /rəʊz/: Hoa hồng
 • Iris /ˈaɪərɪs/: Hoa iris
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: Hoa thuỷ tiên
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: Hoa phong lan
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa tu-lip
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: Hoa hướng dương
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: Hoa anh thảo
 • Carnation /kɑːˈneɪʃən/: Hoa cẩm chướng
 • Poppy /ˈpɒpi/: Hoa anh túc (có hoa đỏ rực, có nước (như) sữa, hạt đen nhỏ)
 • Pansy /ˈpænzi/: Hoa păng-xê
 • Violet /ˈvaɪələt/: Hoa vi-ô-lét
 • Lily of the valley /ˌlɪl.i əv ðə ˈvæl.i/ : Hoa linh lan
 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: Hoa xấu hổ; hoa trinh nữ
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: Thuỷ tiên hoa vàng
 • Lily /ˈlɪli/: Hoa huệ tây; hoa loa kèn
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: Hoa lan dạ hương
 • Anemone /əˈnem.ə.ni/: Cây hoa xuân
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: Hoa lay-ơn
 • Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/: Hoa lưu ly

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button