40+ Từ vựng tiếng Anh về Các loại gia vị

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loại gia vị

 • Garlic /ˈɡɑːlɪk/: Tỏi
 • Shallot /ʃəˈlɑːt/: Hành tím
 • Onion /ˈʌnjən/: Hành tây
 • Ginger /ˈdʒɪndʒər/: Gừng
 • Clove /kloʊv/ : Đinh hương
 • Chili (Pepper) /ˈtʃɪl·i (ˌpep·ər) : Ớt
 • Sesame seeds /ˈses.ə.mi ˌsiːd/ : Hạt vừng
 • Turmeric /ˈtɜːrmərɪk/: Nghệ
 • Dill /dil/ : Cây thì là
 • Green onion /ˌɡriːn ˈʌn.jən/ : Hành lá
 • Lemon grass /ˈlem.ən ˌɡræs/ : Sả
 • Rosemary /’rouzməri/ : Cây hương thảo
 • Basil /ˈbæzl/: Cây húng quế
 • Mint leaves /mɪnt liːvz/ : Lá bạc hà
 • Cilantro /sɪˈlæntroʊ/: Ngò rí
 • Bay leaves /ˈbeɪ ˌliːf/ : Lá nguyệt quế

 

 • Salt /sɒlt/: Muối
 • Sugar /ˈʃʊɡər/: Đường
 • Pepper /ˈpepər/: Tiêu
 • MSG (monosodium glutamate) /ˌmɑː.nəˌsoʊ.di.əm ˈɡluː.t̬ə.meɪt/ : Bột ngọt
 • Five-spice powder : Ngũ vị hương
 • Curry powder /ˈkɝː.i ˌpaʊ.dɚ/ : Bột cà ri
 • Chili powder /ˈtʃɪl.i ˌpaʊ.dɚ/ : Bột ớt
 • Mustard /ˈmʌstəd/: Mù tạt
 • Fish sauce /fɪʃ sɑːs/ : Nước mắm
 • Soy sauce /ˌsɔɪˈsɔːs/: Nước tương
 • Salad dressing /ˈsæl.əd ˈˌdres.ɪŋ/ : Dầu giấm (để trộn xá lách)
 • Vinegar /ˈvɪnɪɡər/: Dấm

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button