35+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người

Ngày đăng: 23 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người

 

 • Ambitious /æmˈbɪʃəs/  Nhiều hoài bão
 • Individualistic /ˌɪndɪˌvɪdʒuəˈlɪstɪk/  theo chủ nghĩa cá nhân
 • Emotional /ɪˈməʊʃənəl/  dễ xúc động
 • Careless /ˈkeələs/ bất cẩn
 • Likeable dễ thương, đáng yêu
 • Shy /ʃaɪ/ nhút nhát, rụt rè
 • Chatty /ˈtʃæti/ hay chuyện trò
 • Moody /ˈmuːdi/ tính khí thất thường
 • Tolerant /ˈtɒlərənt/ khoan dung
 • Cheerful /ˈtʃɪəfəl/ vui vẻ
 • Outgoing /ˈaʊtɡəʊɪŋ/ thân mật, thoải mái
 • Romantic /rəʊˈmæntɪk/ lãng mạn
 • Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ ngây ngô
 • Popular /ˈpɒpjələr/được lòng người khác
 • Sociable /ˈsəʊʃəbl/ gần gũi, hòa đồng
 • Competitive /kəmˈpetɪtɪv/ thích cạnh tranh, ganh đua
 • Reckless /ˈrekləs/ thiếu thận trọng, hấp tấp
 • Polite /pəˈlaɪt/ lịch sự
 • Considerate /kənˈsɪdərət/ chu đáo
 • Reliable /rɪˈlaɪəbl/ đáng tin cậy
 • Logical /ˈlɒdʒɪkəl/  hợp lí, suy nghĩ có logic
 • Easy-going /ˌiːziˈɡəʊɪŋ/ dễ gần
 • Reserved /rɪˈzɜːvd/ dè dặt, kín đáo
 • Liberal /ˈlɪbərəl/ khoan hồng, rộng lòng; rộng rãi, hào phóng
 • Hard-working /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/ chăm chỉ
 • Romantic /rəʊˈmæntɪk/ lãng mạn
 • Independent /ˌɪndɪˈpendənt/  độc lập
 • Idealistic /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/ (người) luôn hướng đến những chuẩn mực hoàn hảo, nhưng đôi lúc thiếu thực tế
 • Selfish /ˈselfɪʃ/ ích kỉ
 • Creative /kriˈeɪtɪv/ sáng tạo
 • Impatient /ɪmˈpeɪʃənt/  không kiên nhẫn
 • Sensible /ˈsensɪbl/ khôn ngoan, có óc phán đoán
 • Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ quả quyết
 • Kind /kaɪnd/ tốt bụng
 • Sensitive /ˈsensɪtɪv/ nhạy cảm
 • Vain /veɪn/  kiêu ngạo, tự phụ

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button