30+ Từ vựng tiếng Anh về hành động

Ngày đăng: 23 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về hành động

 • March /mɑːrtʃ/: Diễu hành
 • Walk /wɔːk/: Đi bộ
 • Run /rʌn/: Chạy
 • Crawl /krɔːl/: Bò, trườn
 • Tiptoe /ˈtɪptoʊ/: Nhón chân
 • Drag /dræɡ/: Kéo
 • Push /pʊʃ/: Đẩy
 • Jump /dʒʌmp/: Nhảy
 • Leap /liːp/: Nhảy cao lên hay về phía trước
 • Hop /hɒp/: Nhảy nhún một chân
 • Skip /skɪp/: Nhảy dây
 • Crouch : Ngồi co lại
 • Hit /hɪt/: Đánh
 • Stretch /stretʃ/: Duỗi (tay, chân)
 • Lift /lɪft/: Nâng lên
 • put down : Để xuống
 • Dive /daɪv/: Lặn
 • Lean /liːn/: Tựa người
 • Sit /sɪt/: Ngồi
 • Squat /skwɑːt/: Ngồi xổm
 • Bend /bend/: Uốn
 • Pick up : Nhặt lên
 • Hold /həʊld/: Giữ
 • Carry /ˈkæri/: Mang
 • Slap /slæp/: Tát
 • Punch /pʌntʃ/: Đấm
 • Kick /kɪk/: Đá
 • Catch /kætʃ/: Bắt (quả bóng)
 • Throw /θrəʊ/: Ném
 • Pull /pʊl/: Kéo

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button