30+ Từ vựng tiếng Anh về Các loại thịt cơ bản

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loại thịt cơ bản

 • Chicken /ˈtʃɪkɪn/ : Thịt gà
 • Turkey /ˈtɜːrki/ : Thịt gà tây
 • Pork /pɔːrk/ : Thịt lợn
 • Beef /biːf/ : Thịt bò
 • Lamb /læm/ : Thịt cừu
 • Fish /fɪʃ/ : Cá
 • Seafood /ˈsiːfuːd/ : Hải sản
 • Ham /hæm/ : Thịt dăm-bông
 • Burger /ˈbɜːrɡər/ : Thịt băm viên
 • Sausage /ˈsɒsɪdʒ/ : Xúc xích
 • Steak /steɪk/ : Thịt bít tết
 • Chop /tʃɒp/ : Thịt sườn

 

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button