30+ Từ vựng tiếng Anh về Ăn Uống

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Ăn Uống

  • Gnaw /nɑː/ : Gặm
  • Bite /baɪt/: Cắn
  • Chew /tʃuː/: Nhai
  • Swallow /ˈswɒləʊ/: Nuốt
  • Taste /teɪst/: Nếm
  • Glug /ɡlʌɡ/: Uống ừng ực
  • Nibble /ˈnɪb.l̩/ : Gặm nhấm từng ít một
  • Digest /daɪˈdʒest/: Tiêu hoá

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button