20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Xử Nữ

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Xử Nữ

 • Meticulous /məˈtɪkjələs/: Tỉ mỉ, kỹ càng
 • Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: Thông minh
 • Practical /ˈpræktɪkəl/: Thực tế
 • Analytical /ˌænəˈlɪtɪkl/: Có đầu óc phân tích
 • Reliable /rɪˈlaɪəbl/: Có thể trông cậy, đáng tin cậy
 • Modest /ˈmɒdɪst/: Khiêm tốn
 • Overcritical /ˌoʊvərˈkrɪtɪkl/: Quá khắt khe, hay chỉ trích
 • Fussy /ˈfʌsi/: Cầu kỳ, kiểu cách
 • Fastidious /fæsˈtɪdiəs/: Khó tính, đòi hỏi cao
 • Harsh /hɑːʃ/: Gay gắt, khắt khe, cay nghiệt
 • Conservative /kənˈsɜːvətɪv/: Bảo thủ
 • Judgemental : Hay phán xét, vội vàng phán xét

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

 

Share Button