20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Thiên Bình

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Thiên Bình

 • Tactful /ˈtæktfəl/: Khôn khéo
 • Alert /əˈlɜːt/: Tinh nhanh, sắc xảo
 • Erudite /ˈer.ʊ.daɪt/: Học rộng, uyên bác
 • Just /dʒʌst/: Công bằng
 • Poised /pɔɪzd/: Bình tĩnh, điềm tĩnh
 • Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: Duyên dáng, có sức quyến rũ
 • Detached /dɪˈtætʃt/: Thờ ơ
 • Laid-back /ˌleɪdˈbæk/: Thoải mái, vô tư
 • Unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/: Không trông cậy được
 • Artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/: Giả tạo
 • Extravagant /ɪkˈstrævəɡənt/: Hoang phí
 • Indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/: Thiếu quyết đoán

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

 

 

Share Button