20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Tử

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Tử

 • Intellectual /ˌɪntəlˈektjuəl/: Trí thức
 • Gregarious /ɡrɪˈɡeəriəs/: Thích đàn đúm/giao du
 • Vivacious /vɪˈveɪʃəs/: Hoạt bát, cuốn hút
 • Enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/: Nhiệt tình, đầy nhiệt huyết
 • Tactful /ˈtæktfəl/: Khôn khéo
 • Cheerful /ˈtʃɪəfəl/: Vui tươi, phấn khởi, hớn hở
 • Witty /ˈwɪti/: Hóm hỉnh, dí dỏm
 • Versatile /ˈvɜːrsət/: Đa tài, đa năng
 • Anxious /ˈæŋkʃəs/: Lo lắng, bồn chồn
 • Indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/: Không quyết đoán
 • Superficial /ˌsuːpəˈfɪʃəl/: Nông cạn, chỉ có bề nổi mà không có chiều sâu
 • Inconsistent /ˌɪnkənˈsɪstənt/: Không nhất quán, mâu thuẫn

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button