20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Ngư

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Ngư

 • Passionate /ˈpæʃənət/ : Đầy đam mê
 • Sensitive /ˈsensɪtɪv/ : Nhạy cảm
 • Compassionate /kəmˈpæʃənət/ : Có lòng trắc ẩn
 • Selfless /ˈselfləs/ : Vị tha
 • Creative /kriˈeɪtɪv/ : Sáng tạo
 • Intuitive /ɪnˈtjuːɪtɪv/ : Có trực giác
 • Irritable /ˈɪrɪtəbl/ : Hay cáu gắt
 • Irresolute /ɪˈrez.əl.uːt/ : Phân vân, không quyết đoán
 • Escapist /ɪˈskeɪpɪst/ : Thoát ly thực tế
 • Sluggish /ˈslʌɡɪʃ/ : Chậm chạp
 • Submissive /səbˈmɪsɪv/ : Không có chủ kiến
 • Idealistic /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/ : Tôn thờ hình mẫu lý tưởng

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button