20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Nhân Mã

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Nhân Mã

 

 • Frank /fræŋk/ : Ngay thẳng, bộc trực
 • Buoyant : Lạc quan, tự tin
 • Knowledgeable /ˈnɑːlɪdʒəbl/ : Hiểu biết
 • Philosophical /ˌfɪləˈsɑːfɪkl/: Điềm đạm
 • Benevolent /bɪˈnevələnt/ : Nhân từ, tốt bụng, rộng lượng
 • Venturesome /ˈventʃərsəm/ : Sẵn sàng mạo hiểm
 • Brash /bræʃ/ : Quá tự tin
 • Reckless /ˈrekləs/: Thiếu thận trọng, liều lĩnh
 • Tactless /ˈtæktləs/: Không khéo ứng xử
 • Restless /ˈrestləs/ : Ngọ nguậy; không kiên nhẫn
 • Flippant /ˈflɪpənt/ : Thiếu nghiêm trang, khiếm nhã
 • Capricious /kəˈprɪʃəs/ : Thất thường

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button