20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Ma Kết

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Ma Kết

 • Wise /waɪz/ : Thông thái
 • Enterprising /ˈen.t̬ɚ.praɪ.zɪŋ/ : Mạnh dạn, dám nghĩ dám làm
 • Cautious /ˈkɔːʃəs/: Cẩn trọng
 • Determined /dɪˈtɜːmɪnd/ : Quyết tâm
 • Disciplined /ˈdɪsəplɪnd/: Kỷ luật
 • Sincere /sɪnˈsɪər/: Chân thành
 • Shy /ʃaɪ/: Nhút nhát
 • Cynical /ˈsɪnɪkəl/: Ngờ vực, hay nghi hoặc
 • Mercurial /mɜːrˈkjʊriəl/ : Tâm trạng hay thay đổi
 • Distant /ˈdɪs.tənt/ : Xa cách
 • Self-centred /ˌselfˈsentəd/ : Ích kỷ
 • Obdurate /ˈɑːb.dʊr.ɪt/ : Ngoan cố

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button