20+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Bọ Cạp

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Bọ Cạp

 • Focused /ˈfoʊkəst/ : Tập trung
 • Intrepid /ɪnˈtrepɪd/: Gan dạ, dũng cảm
 • Grounded /ˈɡraʊndɪd/: Thực tế, lý trí
 • Steadfast /ˈstedfɑːst/: Kiên định, trước sau như một
 • Zealous /ˈzeləs/: Nhiệt tình, hăng hái
 • Instinctive : Có trực giác
 • Jealous /ˈdʒeləs/ : Ghen tỵ
 • Secretive /ˈsiːkrətɪv/ : Hay giấu giếm, thích giữ bí mật
 • Resentful /rɪˈzentfəl/: Cảm thấy phẫn uất, cảm thấy không bằng lòng
 • Manipulative : Lợi dụng
 • Intimidating /ɪnˈtɪmɪdeɪt̬ɪŋ/: Đáng sợ
 • Brutal /ˈbruːtl/ : Tàn nhẫn

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

 

Share Button