20+ Từ vựng tiếng Anh về Các loại kẹo

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về Các loại kẹo

  1. Sherbet /’ʃə:bət/ : Kẹo có vị chua
  2. Lollipop /’lɔlipɔp/ : Kẹo que
  3. Beans /biːn/ : Kẹo hình hạt đậu
  4. Fruit drops /fruːt drɑːp/  : Kẹo trái cây
  5. Hard candy /ˌhɑːrd ˈkæn.di/  : kẹo cứng
  6. A bar of candies : Một thanh kẹo
  7. Minty candies /ˈmɪn.t̬i ˈkæn.di/ : Kẹo the

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button