20+ Từ vựng tiếng Anh về 12 con giáp

Ngày đăng: 24 Tháng Hai, 2022
Share Button

Từ vựng tiếng Anh về 12 con giáp

 • The Rat /ræt/ : Tý
 • The Ox /ɑːks/ : Sửu
 • The Tiger /ˈtaɪ.ɡɚ/ : Dần
 • The Cat /kæt/ : Mão
 • The Dragon /ˈdræɡ.ən/ : Thìn
 • The Snake /sneɪk/ : Tỵ
 • The Horse /hɔːrs/ : Ngọ
 • The Goat /ɡoʊt/ : Mùi
 • The Monkey /ˈmʌŋ.ki/ : Thân
 • The Rooster /ˈruː.stɚ/ : Dậu
 • The Dog /dɑːɡ/ : Tuất
 • The Pig /pɪɡ/ : Hợi

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button