20+ Động từ tiếng Anh về nấu ăn

Ngày đăng: 25 Tháng Hai, 2022
Share Button

Động từ tiếng Anh về nấu ăn

 • Grate /ɡreɪt/: Nạo, xát
 • Grill /ɡrɪl/: Nướng
 • Layer /ˈler/: Sắp từng lớp, từng tầng
 • Level /ˈlevəl/: San bằng
 • Melt /melt/: Làm tan ra, chảy ra
 • Pinch /pɪntʃ/: Ngắt, véo, kẹp
 • Pour /pɔːr/: Rót
 • Scramble /ˈskræmbl/: Trộn lại
 • Serve /sɜːv/: Dọn ra ăn
 • Simmer /ˈsɪmər/: Ninh nhỏ lửa
 • Slice /slaɪs/: Cắt ra từng lát mỏng, lạng
 • Spread /spred/: Rải, phết
 • Stir /stɜːr/: Khuấy
 • Taste /teɪst/: Nếm
 • Add /æd/: Thêm vào
 • Bake /beɪk/: Nướng
 • Blend /blend/: Pha trộn
 • Boil /bɔɪl/: Đun sôi, luộc
 • Bread /bred/: Nhào bột mì
 • Broil /brɔɪl/: Nướng, hun nóng
 • Chop /tʃɒp/: Chặt, băm nhỏ
 • Cut /kʌt/: Cắt
 • Dip /dɪp/ : Nhúng
 • Fry /fraɪ/: Chiên

 

[Đọc thêm : Các bộ Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh]

 

Share Button