185 từ vựng tiếng anh về các loại bệnh thường gặp

Ngày đăng: 21 Tháng Mười, 2019
Share Button
 1. Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/ Đau bụng
 2. Abscess /ˈæbses/ Nổi mụn nhọt
 3. Acariasis  Bệnh ghẻ
 4. Acne /ˈækni/ Mụn trứng cá
 5. Acute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột thừa cấp
 6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/ Viêm tiểu phế quản cấp
 7. Acute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Cấp tính viêm nướu
 8. Acute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm thanh quản cấp tính
 9. Acute myocardial infarction  Nhồi máu cơ tim cấp
 10. Acute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm cơ tim cấp
 11. Acute nasopharyngitis (common cold)  Viêm mũi họng cấp (cảm thường)
 12. Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội chứng viêm cầu thận cấp
 13. Acute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy cấp tính
 14. Acute pancreatitis  Viêm tuỵ cấp
 15. Acute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm ngoại tim cấp tính
 16. Acute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm họng cấp tính
 17. Acute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/  Suy thận cấp
 18. Acute rheumatic fever  /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/ Thấp khớp cấp
 19. Acute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang cấp tính
 20. Acute tonsilitis  Viêm amiđan
 21. Acute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/ Viêm khí quản cấp
 22. Acute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính
 23. Aeremia  Bệnh khí ép
 24. Ague /ˈeɪɡjuː/ Bệnh sốt rét cơn
 25. Albinism /ˈælbɪnɪzəm/ Bệnh bạch tạng
 26. Allergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/ Phản ứng dị ứng
 27. Allergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viêm mũi dị ứng
 28. Allergy /ˈælərdʒi/ Dị ứng
 29. Ancylostomiasis  Bệnh giun móc
 30. Anemia /əˈniːmɪə/ Bệnh thiếu máu
 31. Angina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/ Cơn đau thắt ngực
 32. Anthrax /ˈænθræks/ Bệnh than
 33. Aphtha /ˈafθə/ Lở miệng/đẹn trong miệng
 34. Appendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột thừa
 35. Arterial embolism and thrombosis  Thuyên tắc và huyết khối động mạch
 36. Arthritis /ɑːrˈθraɪtɪs/ Viêm khớp
 37. Ascariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/ Bệnh giun đũa
 38. Asthma /ˈæzmə/ Hen suyễn
 39. Atheroscclerosis  Xơ vữa động mạch
 40. Athlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/ Bệnh nấm bàn chân
 41. Atopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da dị ứng
 42. Atrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/ Rung nhĩ
 43. Backache /ˈbækeɪk/ Đau lưng
 44. Bacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/ Vi khuẩn ruột
 45. Bacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/ Vi khuẩn phổi
 46. Bilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/ Bệnh giun chỉ
 47. Black eye /blæk/ /aɪ/ Thâm mắt
 48. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/ Chảy máu
 49. Blindness /ˈblaɪndnəs/ Mù
 50. Blister /ˈblɪstər/ Phồng giộp
 51. Bradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/ Nhịp tim chậm
 52. Breast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/ Hạch vú
 53. Broken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/ Gãy xương
 54. Bronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/ Giãn phế quản
 55. Bronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/ Viêm phế quản
 56. Bruise /bruːz/ Vết thâm
 57. Burn /bɜːrn/ Bị bỏng
 58. Cancer  /ˈkænsər/ Bệnh ung thư
 59. Candidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/ Bệnh nấm candida
 60. Carcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/ Ung thư biểu bì
 61. Cardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/ Ngừng tim
 62. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/ Rối loạn nhịp tim
 63. Cardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/ Bệnh cơ tim
 64. Cataract /ˈkætərækt/ Đục thủy tinh thể
 65. Cerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/ Chảy máu não
 66. Cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi / Bệnh liệt não
 67. Cerebro-vascular accident (cva) Tai biến mạch máu não
 68. Cervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/ Polyp cổ tử cung
 69. Cervicitis Viêm cổ tử cung
 70. Chest pain /tʃest/ /peɪn/ Đau ngực
 71. Chicken pox /ɑːks / Bệnh thủy đậu
 72. Chill /tʃɪl/ Cảm lạnh
 73. Cholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/ Viêm túi mật
 74. Cholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/ Sỏi mật
 75. Cholera /ˈkɑːlərə/ Bệnh tả
 76. Chronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướu mãn tính
 77. Chronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan mãn tính
 78. Chronic ischaemic heart diseases  Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn
 79. Chronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm thanh quản mạn tính
 80. Chronic nasopharyngitis Viêm mũi họng mãn tính
 81. Chronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội chứng viêm cầu thận mạn
 82. Chronic pancreatitis  /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy mãn tính
 83. Chronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/ Viêm họng mãn tính
 84. Chronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/ Suy thận mãn tính
 85. Chronic rheumatic heart diseases  Bệnh tim mãn tính
 86. Chronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viên mũi mãn tính
 87. Chronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang mãn tính
 88. Cirrhosis /səˈroʊsɪs/ Xơ gan
 89. Cold /koʊld/ Cảm lạnh
 90. Colic /ˈkɑːlɪk/ Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 91. Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/ Mù màu
 92. Conjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/ Viêm kết mạc
 93. Constipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/ Táo bón
 94. Contact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da tiếp xúc
 95. Corneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/ Mài mòn giác mạc
 96. Cough /kɔːf/ Ho
 97. Cramps /kræmp/ Chuột rút
 98. Cystitis /sɪˈstaɪtɪs/ Viêm bàng quang
 99. Deaf /def/ Điếc
 100. Dengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/ Sốt xuất huyết
 101. Dental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/ Sâu răng
 102. Depression /dɪˈpreʃn/ Trầm cảm
 103. Dermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da
 104. Dermatomycosis Bệnh nấm da
 105. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ Bệnh tiểu đường
 106. Diaphragmatic hernia  Thoát vị cơ hoành
 107. Diarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/ Bệnh tiêu chảy
 108. Diphtheria /dɪfˈθɪriə/ Bệnh bạch hầu
 109. Diseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/ Các bệnh của lưỡi
 110. Dizziness /ˈdɪzinəs/ Chóng mặt
 111. Dumb /dʌm/ Câm
 112. Duodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/ Loét tá tràng
 113. Duodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/ Viêm tá tràng
 114. Dysentery /ˈdɪsənteri/ Bệnh kiết lị
 115. Dyspepsia /dɪsˈpepʃə/ Rối loạn tiêu hoá
 116. Earache /ˈɪreɪk/ Đau tai
 117. Endometriosis  Bệnh lạc nội mạc tử cung
 118. Epididymitis  Viêm mào tinh hoàn
 119. Erythema /,eri’θi:mə/ Ban đỏ
 120. Eye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/ Mắt bị khô
 121. Eye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/ Ngứa mắt
 122. Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh nữ
 123. Fever /ˈfiːvər/ Sốt
 124. Food allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/ Dị ứng thực phẩm
 125. Food poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/ Ngộ độc thực phẩm
 126. Fracture /ˈfræktʃər/ Gãy xương
 127. Fungus /ˈfʌŋɡəs/ Nấm
 128. Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/ U hạch
 129. Gastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/ Loét dạ dày
 130. Gastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/ Viêm dạ dày
 131. Gastrointestinal hemorrhage  /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/ Xuất huyết dạ dày
 132. Gingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướu
 133. Glaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/ Bệnh tăng nhãn áp
 134. Glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə / Bệnh tiểu đường
 135. Gonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/ Bệnh lậu
 136. Gout /ɡaʊt/ Bệnh gút
 137. Headache /ˈhedeɪk/ Nhức đầu
 138. Hearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/ Nghe kém
 139. Heart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/ Đau tim
 140. Heart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/ Bệnh tim
 141. Heart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/ Suy tim
 142. Hemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/ Bệnh trĩ
 143. Hepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/ Suy gan
 144. Hepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan
 145. Hepatitis a  Viêm gan a
 146. Hepatitis b  Viêm gan b
 147. Hepatitis c  Viêm gan c
 148. High blood pressure  Cao huyết áp
 149. Hiv disease Hiv /dɪˈziːz/ Bệnh HIV
 150. Hypertensive diseases Bệnh cao huyết áp
 151. Hypotension  Huyết áp thấp
 152. Hypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/ Suy giáp
 153. Hysteropathy  Bệnh tử cung
 154. Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/ Bệnh lở da
 155. Infection /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm trùng
 156. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ Viêm
 157. Influenza /ˌɪnfluˈenzə/ Cúm
 158. Injury to nerve & spinal cord  Tổn thương thần kinh và cột sống
 159. Insomnia /ɪnˈsɑːmniə/ Mất ngủ
 160. Intertrigo Chốc mép
 161. Intestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/ Ruột kém hấp thu
 162. Intracerebral haemorrhage  Xuất huyết trong não
 163. Iritis /aiə’raitis/ Viêm mống mắt
 164. Irregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/  Kinh nguyệt không đều
 165. Ischaemic heart diseases  Bệnh tim do thiếu máu cục bộ
 166. Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/ Bệnh vàng da
 167. Joint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/ Đau khớp
 168. Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/ Viêm giác mạc
 169. Kwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/ Suy dinh dưỡng thể phù
 170. Laryngopathy  Bệnh thanh quản
 171. Leukoplakia  Bạch sản
 172. Lipoma  U mỡ
 173. Liver cirrhosis  Gan xơ gan
 174. Lues /’lu:i:z/ Bệnh giang mai
 175. Lump /lʌmp/ Bướu
 176. Lung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/ Ung thư phổi
 177. Malaria /məˈleriə/ Bệnh sốt rét
 178. Male infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh nam
 179. Malnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ Suy dinh dưỡng
 180. Mastitis /mæˈstaɪtɪs/ Viêm vú
 181. Measles /ˈmiːzlz/ Bệnh sởi
 182. Meningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm màng não
 183. Menopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/ Các triệu chứng mãn kinh
 184. Miscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/ Sẩy thai

Nguồn: aroma

Share Button